1. pl
  2. en

 

Klauzula informacyjna
związana z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w związku ze złożeniem deklaracji uczestnictwa w projekcie oznaczonym jako "Kuźnia Kompetencji Kluczowych" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne, nr projektu WND-RPSL.11.04.03-24-0A02/16 realizowanym m.in. przez  Krzysztof Knapik Grupa4BIM 32-010 Łuczyce, ul. Wspólna 52 Nip 9451802321 Regon 122492112, szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o pełną Pana/Pani wiedzę, kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, wykonując obowiązek nałożony art. 13 RODO poniżej przedstawiam informacje, które pomogą ustalić powyższe okoliczności:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Krzysztof Knapik Grupa4BIM 32-010 Łuczyce, ul. Wspólna 52 Nip 9451802321 Regon 122492112
  2. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
  3. Jeżeli Pan/Pani  uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa posiada Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych każdorazowo z projektem opisanym jako "Kuźnia Kompetencji Kluczowych" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne, nr projektu WND-RPSL.11.04.03-24-0A02/16 realizowanym m.in. przez Krzysztof Knapik Grupa4BIM 32-010 Łuczyce, ul. Wspólna 52 Nip 9451802321 Regon 122492112

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z art. 9 ust.2 lit. f, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy, a to realizacji projektu oznaczonego jako "Kuźnia Kompetencji Kluczowych" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne, nr projektu WND-RPSL.11.04.03-24-0A02/16 ,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych, takich jak: prawidłowe przeprowadzenie obowiązków wynikających z realizowanego programu zgodnie z jego założeniami i celem programu, 
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawidłowym przeprowadzeniem obowiązków wynikających z realizowanego programu zgodnie z jego założeniami i celem programu. 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane przez okres trwania programu "Kuźnia Kompetencji Kluczowych" od momentu prawidłowego przystąpienia do programu aż do jego zakończenia , jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

 
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego będące organizatorem, beneficjentem lub partycypantem programu,  "Kuźnia Kompetencji Kluczowych" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne, nr projektu WND-RPSL.11.04.03-24-0A02/16 w związku z prawidłowym wykonaniem programu w celu realizowania założeń programu.  Wszelkie podmioty, które będą bezpośrednio odpowiedzialne za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, są osobami upoważnionymi do przetwarzania tych danych osobowych.

 

W tym przypadku odbiorcą danych będzie Zarząd Województwa Śląskiego w którego imieniu działa Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Dąbrowskiego 24, kontakt do Inspektora Danych Osobowych – daneosobowe@slaskie.pl, instytucja pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ponadto podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych jest Czesław Misiak 4D Group Biecka 6, 38-300 Gorlice forma prawna: Działalność Gospodarcza REGON: 122727740 NIP: 7381916572, instytucje kontrolne uprawnione do kontroli prawidłowości przechowywania i przetwarzania danych osobowych. O ewentualnym powierzeniu danych osobowych innym podmiotom związanym z realizacją projektu zostanie Pan/Pani poinformowana odrębnym pismem.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautoamtyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu przetwarzać je na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosuję się metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

 

 

© 2024 by Grupa4BIM