Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Plan szkolenia:

 

Podstawowa zagadnienia związane z zarządzaniem procesami BIM

 • Wstęp do BIM

 • BIM w Projektowaniu

 • BIM w Fazie Budowy

 • BIM Podczas Eksploatacji

 • Rola i miejsce Wymagań Informacyjnych Zamawiającego, Planu Wykonania BIM (BEP) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w inwestycjach realizowanych w Polsce

 • Poziomy dojrzałosci BIM

 • Regulacje, wytyczne, zalecenia, normy

 • Cykl dostarczania informacji w BIM

 

Określenie stanu dotychczasowego w organizacji

 • Role i podział zadań

 • Standardy pracy, komunikacji i wymiany informacji

 • PAS 91:2013 i kwestionariusz kwalifikacyjny dla branży budowlanej

 

Proces informacyjny BIM na podstawie BS1192:2007, PAS-1192-2:2013 oraz PN-EN ISO 19650-1 i PN-EN ISO 19650-2

 • OIR - Wymagania Informacyjne Organizacji
 • AIR - Wymagania Informacyjne Eksploatacji (dla obiektu)

 • PIR - Wymagania Informacyjne Projektu

 • Ewaluacja i zdefiniowanie potrzeb

 • EIR - Wymagania Informacyjne Zamawiającego

 • BEP - Plan Wykonania BIM
 • Role i zakresy odpowiedzialności
  • Kluczowe role (Menedżer Informacji, BIM Menedżer, BIM koordynator)
  • Ocena zdolności i liczebności zespołu zadaniowego i wykonawczego
  • Ustalenie planu mobilizacji zespołu wykonawczego
 • Kolaboratywne tworzenie informacji
  • CDE - Środowisko Wymiany Danych
  • PIM - Model informacyjny projektu
  • Dostarczenie i akceptacja modelu informacyjnego
  • Archiwizacja danych i wyciąganie wniosków

 

Wymagania i struktura Wytycznych Informacyjnych Inwestora (EIR) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce

 • Cele zamawiającego

 • Wymagania w zakresie zarządzania

  • Plan Wykonania BIM

  • Role i zakres odpowiedzialności uczestników

  • Planowanie pracy i systematyzacja danych

  • Zarządzanie modelem i dokumentacją

  • Procesy współpracy, spotkania i przeglądy modelu

  • Wymagania jakości dostarczanych modeli i dokumentacji

  • Koordynacja i wykrywanie kolizji

  • Szkolenia

  • Bezpieczeństwo danych

 • Wymagania techniczne

  • Oprogramowanie i sprzęt komputerowy

  • Nazewnictwo plików

  • Formaty wymiany danych

  • Układy współrzędnych stosowane w projekcie

  • Poziomy szczegółowości modelowania (LOGD/LOMI)

 • Wymagania organizacyjne

  • Harmonogram kluczowych Punktów Dostarczania Danych (data drops) 

  • Wymagania dotyczące dokumentacji i modeli BIM

  • Wymagania dotyczące kompetencji BIM

 

Wymagania i struktura Planu Wykonania BIM (BEP) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce

 • Cele i korzyści BIM

 • Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie danych

 • Zarządzanie procesami BIM

  • Zespół, role i odpowiedzialności

  • Harmonogram prac i Punkty Dostarczenia Danych (PDD)

  • MIDP - Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej

  • MPDT - Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM

  • Standaryzacja pracy

 • Wymagania techniczne

  • CDE - Platforma Wymiany Danych

  • Oprogramowanie BIM, formaty i procesy wymiany danych

  • Konwencja numeracji i nazewnictwa tworzonych plików i dokumentów

  • Poziomy szczegółowości informacji geometrycznej i niegeometrycznej w modelach BIM

 • Kontrola i zapewnienie jakości

 • Bezpieczeństwo danych

 • Zarzadzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji

 • Na co zwracać uwagę - dobre praktyki i zagrożenia

 • Opracowanie efektywnego Planu Wykonania BIM (BEP) przed i po podpisaniu umowy

 

 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca itp) którzy chcą dowiedzieć się jak jest zdefiniowany proces BIM w normach brytyjskich i normach ISO, w tym przede wszystkim dla osób które chcą nabyć umiejętności przygotowania i zaplanowania realizacji inwestycji, przygotowania kluczowych dokumentów, standaryzacji i właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem BIM.  


Cele kształcenia:

Kursanci posiądą wiedzę  i umiejętności dotyczącą procesów związanych z przygotowaniem i organizacją inwestycji w BIM według zasad opisanych przede wszystkim w normach BS1192:2007, PAS-1192-2:2013, PN-EN ISO 19650-1, PN-EN ISO 19650-2 oraz na podstawie studium przypadku inwestycji BIM realizowanej w Polsce. Kursanci nabędą również umiejętności w zakresie przygotowania kluczowych dokumentów takich jak Wytyczne Informacyjne Zamawiającego (EIR), Plan Wykonania BIM (BEP), wymagań w zakresie zarządzania, wymagań technicznych oraz organizacyjnych. 

 

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Jak proces BIM został zdefiniowany w normach BS1192:2007, PAS-1192-2:2013 ?
 • Jak proces BIM został zdefiniowany w normach PN-EN ISO 19650-1, PN-EN ISO 19650-2 ?
 • Jakie są różnice pomiędzy procesami opisanymi w normach brytyjskich i normach ISO?
 • Jakie kluczowe dokumenty należy przygotować i co powinny zawierać?
 • Jakie są wymagania w zakresie zarządzania, wymagania techniczne i organizacyjne inwestycji realizowanej w metodyce BIM.
 • Co powinny zawierać Wytyczne Informacyjne Zamawiającego (EIR) i jak je przygotować (na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanej w Polsce)?
 • Co powinien zawierać Plan Wykonania BIM (BEP) i jak go przygotować (na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanej w Polsce)?


Wymagania:

Podstawowa znajomość procesów BIM i procesów inwestycyjno-budowlanych oraz podstawowe umiejętności korzystania z internetu i przeglądarki internetowej.

 

Wsparcie po szkoleniu:

14 dni mailowego wsparcia poszkoleniowego.

 

Planowanie realizacji inwestycji w BIM

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Cena: 950,00 zł/os

(772,00 zł + 23% VAT)

Czas trwania:

14 h

Ilość dni

2

Materiały

TAK

BIM jest technologią polegającą na modelowaniu informacji o budynku. Building Information Modeling odnosi się do programów wspomagających projektowanie. Program polega na wstawianiu wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów, takich jak, ściana, dach, sufit czy okno i nadawaniu im odpowiednich parametrów. BIM Execution Plan, czyli Plan Realizacji BIM to dokument, w którym zapisujemy ustalone wcześniej informacje dotyczące inwestycji. Jest formą planu przygotowanego przez wykonawcę zlecenia. Wskazuje on w jaki sposób wykonawca chce zrealizować projekt w technologii BIM. Może on występować w kilku wersjach.

Prawidłowo skonstruowany BIM Execution Plan, stanowi jedną z podstaw każdej inwestycji wykonywanej w technologii BIM. To, jaką przyjmie formę zależy od kraju, w którym jest sporządzany, a także rynku, którego dotyczy i specyfiki projektu w technologii BIM. BIM Execution Plan ma dwie wersje. Pre-contract BEP, czyli BEP ofertowy, który stanowi odpowiedź na zapytania klienta oraz Post-contract BEP, który jest dokumentem kontraktowym i zawiera szczegółowe informacje zebrane po wyborze wykonawcy. BEP kontraktowy sporządzany jest już wspólnie z zamawiającym i zawiera informacje dotyczące podziału ról, zarządzania, modelu, standardów itd.

BEP ofertowy jest bezpośrednią odpowiedzią na zapytanie i zagadnienia sformułowane w EIR (wymagania informacyjne zamawiającego), natomiast BEP kontraktowy jest dokumentem opracowanym po wyborze wykonawcy i sporządzonym wspólnie z zamawiającym. Informacje w nim zawarte mają przełożenie na realizację inwestycji. Co najważniejsze, Plan Realizacji BIM jest podstawą, bazą do uszczegółowienia i doprecyzowania informacji na dalszym etapie inwestycji.

BIM to technologia dająca ogromne możliwości, jednak potrzebna jest do niej odpowiednia instrukcja obsługi, która pozwoli na zoptymalizowanie korzyści. Zdefiniowanie właściwej sekwencji czynności, jakie należy wykonać jest kluczem do sukcesu. Takim zbiorem wytycznych na każdym etapie projektowym jest tzw. Plan Realizacji BIM (BIM Execution Plan). Stopień, w jakim różnią się wytyczne zawarte w planie realizacji BIM, zależy od rodzaju projektu. Chodzi o dokładność wykonania modelu geometrycznego oraz ilości zawartych w nim informacji. Standardowy projekt, od fazy koncepcyjnej po wykonawczą, czy model pod kątem zarządzania wymagają innej gradacji danych i ich wymiany.

Dobrze opracowany Plan Realizacji BIM będzie jednym z bazowych elementów każdej inwestycji, przy której wykorzystywana jest technologia BIM. Forma i przygotowanie są w dużym stopniu uzależnione od rynku, którego dotyczy projekt i jego specyfiki. W Polsce nie ma obowiązującego wzoru dokumentu. Do jego przygotowania można użyć szablonów brytyjskich bądź amerykańskich. Sporządzając dokument posiłkujemy się dostępnymi materiałami i tworzymy własne opracowania. Dokument ma dwa wersje. Pre-contract BEP, czyli BEP ofertowy oraz Post-contract BEP, czyli BEP kontraktowy.

Technologia BIM przynosi wiele korzyści, dlatego też coraz częściej stosowana jest przy realizacji inwestycji budowlanych. Polega na modelowaniu informacji o budynku i umożliwia, między innymi, wstawianie do projektu wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów o odpowiednich parametrach, takich jak, ściany, okna, sufit czy dach. Pozwoli staje się standardem, dlatego też warto zapoznać się z planem wykonania BIM. W Stanach Zjednoczonych jest elementem wymaganym przy realizacji każdej inwestycji budowlanej.

Plan wykonania BIM jest bardzo ważnym elementem w momencie, w których do realizacji inwestycji używamy technologii BIM. Wytyczne zawarte w dokumencie są zależne od rodzaju projektu i jego skomplikowania. Dokument jest elementem, z którym mogą zapoznać się inwestorzy, wykonawcy, projektanci oraz inni uczestnicy projektu. Dzięki stworzeniu planu wykonania BIM możliwa jest optymalizacja pracy. Tworzenie planów wysokiej jakości, sprawna wymiana informacji, redukcja błędów i wyższa jakość to zalety, które da nam stworzenie jednego dokumentu zawierającego informacje dla wszystkich zainteresowanych.

Kilka ważniejszych zadań, które powinny poprzedzać stworzenie BIM Execution Plan.

Tworząc plan realizacji BIM powinniśmy, w pierwszym momencie, wziąć pod uwagę klika kwestii. Jeżeli na etapie przetargu nie zostanie stworzony dokument opisujący sposób przeprowadzenia inwestycji z zastosowaniem technologii BIM, należy w porozumieniu z inwestorem określić poziom ambicji BIM. Ważne, aby przez stworzeniem plan wykonania BIM ustalić takie kwestie, jak: rodzaj i ilość informacji dostarczanych poprzez modele branżowe, do jakich celów wykorzystywane będą modele branżowe, sposób dostarczenia finalnego projektu w postaci cyfrowej, ilość oraz rodzaj rysunków w dokumentacji papierowej. Omówienie tych kwestii przez obie strony zabezpiecza przed nieporozumieniami.

Zanim stworzymy BIM Execution Plan należy wybrać oraz skonfigurować narzędzia przeznaczone do wykorzystania w realizacji inwestycji. Wybór oprogramowania bezpośrednio wiąże się z ustaloną ambicją BIM. Ważne jest, aby, przed stworzeniem plan realizacji BIM, maksymalnie wykorzystać zasoby firmy oraz wskazać miejsca wymagające usprawnienia. Ma to na celu stworzenie systemu przepływu danych w projekcie, dopasowanego do sytuacji firmy.

Kolejnym krokiem poprzedzającym plan wykonania BIM jest ustalenie współrzędnych projektu. Różnice pomiędzy projektem kubaturowym, a infrastrukturalnym są znaczące i dotyczą układu współrzędnych. Projekt kubaturowy używa lokalnego układy współrzędnego, a infrastrukturalny globalnego. W momencie importu np. budynku do programu, w którym projektowana jest droga należy wykonać transformację plików z układu lokalnego do układu globalnego. W takich właśnie przypadkach jest to ważne, aby początkowo ustalony układ obowiązywał przez cały czas trwania projektu. Podobne znaczenie, przed stworzeniem BIM Execution Plan, ma wybór Data Management System, czyli miejsca, gdzie przechowywanie będą pliki używane w projekcie oraz określenie struktury folderów. Zazwyczaj do przechowywania używa się platformy, do której mają dostęp wszyscy interesariusze w projekcie, tj. inwestor, projektant, wykonawca.

Równie ważny, jak struktura folderów, przed stworzeniem plan realizacji BIM, jest sposób nazywania modeli i plików. Zależna jest ona od typu projektów i liczby tworzonych modeli. Nazewnictwo modeli powinno być logiczne, a forma zapisu powinna uwzględniać różne możliwe alternatywy.

Jednymi z najistotniejszych kwestii, przed stworzeniem plan wykonania BIM, jest zebranie danych wyjściowych oraz ustalenie sposobu komunikacji w projekcie. Danym wyjściowymi mogą być dane pomiarowe, dane wysokościowe, mapy cyfrowe, dane tematyczne. Bardzo ważna w tym kontekście jest ocena jakości otrzymanych plików. Należy sprawdzić, czy pliki zostały dostarczone w umożliwiającym odczyt formacie, odpowiedniej skali oraz odpowiednim układzie współrzędnych. Zdarza się, że potrzebna jest transformacja plików do przyjętego w projekcie układu współrzędnych. Dane wyjściowe w postaci cyfrowej są gromadzone w odpowiednim folderze. Ustalenie sposobu komunikacji w projekcie wpływa na efektywność realizacji inwestycji. Jest to komunikacja pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Coraz większą popularność zdobywają systemy znane ze świata IT, które wypierają komunikację mailową. Przykładem takiego rozwiązania jest integracja programu JIRA w projekcie.

Etapem poprzedzającym stworzenie plan realizacji BIM jest także decyzja dotycząca wyboru platformy zarządzającej danymi cyfrowymi. Miejsce to pozwala na przechowywanie plików używanych w trakcie projektu. Najczęściej jest to platforma do której mają dostęp wszyscy zainteresowani plan wykonania BIM oraz projektem, np. Dropbox lub Sharepoint.

Bardzo ważnym elementem przed plan realizacji BIM jest stworzenie tabeli rysunkowej używanej w dokumentacji papierowej. Tabela dotycząca plan wykonania BIM powinna mieć bloki o dynamicznym charakterze umożliwiające łatwą aktualizację nazw zastosowanych w projekcie. To właśnie w niej będą znajdować się podstawowe informacje o projekcie. Warto także stworzyć jednakowy styl wydruku dla wszystkich rysunków.

Zebranie danych wyjściowych dotyczących projektu także jest bardzo ważnym elementem. Takimi danymi dla plan realizacji BIM mogą być dane pomiarowe, wysokościowe, mapy cyfrowe oraz dane tematyczne. Etap ten wymaga wysokiej jakości otrzymanych plików. Warto zawczasu sprawdzić czy pliki zostały dostarczone w formacie umożliwiającym odczyt, odpowiedniej skali oraz układzie współrzędnych. W wizualnej prezentacji danych dotyczących plan wykonania BIM pomaga BIM Koordynator, jednakże to właśnie osoba odpowiedzialna za modele branżowe określa czy dane pomiarowe są poprawne i wystarczające do rozpoczęcia projektowania.

Kolejnym krokiem poprzedzającym stworzenie plan realizacji BIM jest określenie struktury folderów. Nazewnictwo jest oczywiście sprawą indywidualną, jednakże zdarza się, że firma projektująca posiada własny szablon pisujący strukturę folderów przechowujących dane. Warto w takim przypadku zrewidować szablon, usunąć zbędne bądź dodać brakujące foldery. Dobrą praktyką poprzedzającą plan realizacji BIM jest ustalenie struktury folderów w porozumieniu z zamawiającym. Takie, usystematyzowanie działania pomagają nie tylko w stworzeniu plan realizacji BIM, ale także późniejsze przekazanie dokumentacji.

Elementem poprzedzającym plan wykonania BIM powinno być także stworzenie tabeli rysunkowej i stylów wydruku. Dlaczego to jest tak ważne? Koordynator jest odpowiedzialny za stworzenie tabeli, która w późniejszym czasie używana będzie w dokumentacji papierowej. Tabela stworzona przed, plan wykonania BIM, powinna posiadać dynamiczne bloki, które umożliwią łatwą i szybką aktualizację nazw zastosowanych w projekcie. Umożliwią także dostosowanie do skali rysunku. W tabeli poprzedzającej plan wykonania BIM będą znajdować się podstawowe informacje dotyczące projektu. Warto także stworzyć jednakowy styl wydruku dla wszystkich rysunków, który będzie oparty na podstawie, czyli kolorze warstw, nazwach warstw, grubości linii. Taki styl powinien być zgodny z wytycznymi zamawiającego.

© 2018 by Grupa4BIM