Pobierz formularz reklamacji

  1. pl
  2. en

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza reklamacyjnego wysłanego na adres e-mail: kontakt@g4bim.pl, drogą pocztową na adres Grupa4BIM sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, a także osobiście w siedzibie Organizatora szkoleń w terminie do 10 dni od dnia zakończenia Szkolenia.

 

Co powinna zawierać reklamacja?

 

Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  • oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

 

Czas rozpatrywania reklamacji

Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy wpłynie ona po terminie lub zawiera istotne braki utrudniające jej rozpatrzenie.

 

Pozytywne rozpatrzenie reklamacji

Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Organizator usługi firma Grupa4BIM sp. z o.o. w zależności do okoliczności, które zawiera reklamacja zaoferuje:

  • powtórzenie usługi lub jego części,
  • zastosowanie uzupełniającej indywidualnej pomocy merytorycznej online.

© 2024 by Grupa4BIM