© 2018 by Grupa4BIM

BIM DLA PRODUCENTÓW

SPRAWDŹ TERMINY I CENY SZKOLEŃ

Wskazówki dotyczące tego, jak ujednolicić i poradzić sobie z ogromem informacji pojawiających się w projektach BIM możemy znaleźć w normach ISO z serii 19650.

 

Należy jednak pamiętać, pomimo iż w normie znajdziemy krótkie wyjaśnienie „BIM zgodnie z serią ISO 19650 (...) to połączenie ręcznego i zautomatyzowanego procesu zarządzania informacyjnymi w celu stworzenia wielobranżowego modelu informacyjnego, który obejmuje wszystkie kontenery informacyjne dostarczone przez zespoły zadaniowe”, to nie istnieje prawna definicja „BIM zgodnie z serią ISO 19650”. Dlatego w przypadku ofert, zamówień i powiązanych dokumentów nie wystarczy po prostu przyjąć wymóg „osiągnięcia BIM zgodnie z serią ISO 19650”, a interesanci (a w szczególności Zamawiający) będą musieli podać czego oczekują i wymagają od procesu zarządzania informacjami oraz uzgodnić i wyjaśnić, co oznacza dla nich „BIM zgodnie z serią ISO 19650”.  Trzeba więc przygotować kilka dokumentów pozwalających precyzyjnie określić między innymi Wymagania Wymiany Informacji (EIR), a następnie zaplanować jak te wymagania zostaną osiągnięte, opracowując Plan Realizacji BIM (BEP).

 

 

 

 

 

BIM jest metodyką, która porządkuje proces inwestycji budowlanych i łączy ze sobą:

 • standardy (wytyczne)

 • procesy

 • technologie

 • ludzi

 

Standardy i wytyczne

Poszczególne kraje tworzą wytyczne BIM (zalecenia, normy, wytyczne,  podręczniki itp) które należy stosować. Zespoły projektowe, firmy budowlane i inwestorzy dysponując takimi zaleceniami tworzą standardy pracy, które powinny definiować pojęcia i reguły porządkujące wdrożenie i obsługę BIM w firmie.  Takie standardy mogą określać np. role i zakresy odpowiedzialności uczestników, oprogramowanie i formaty plików, strukturę folderów i nazewnictwa plików, wymagania z zakresu gromadzenia, administrowania i bezpieczeństwa danych projektowych, poziomy szczegółowości elementów modelu, wymagania dotyczące współpracy międzybranżowej i wykrywania kolizji i wiele innych.

 

Standardy BIM służą ułatwieniu komunikacji między partnerami, pozwalają także na stosowanie dobrych praktyk w czasie realizacji inwestycji budowlanej w technologii BIM. Chociaż ciągle nie są do końca określone, istnieje kilka popularnych standardów BIM stosowanych w Wielkiej Brytanii bądź obowiązujących na arenie międzynarodowej. Dotyczą one, między innymi, udostępniania informacji, bezpiecznego modelowania oraz zarządzania informacjami. Wiodącym standardy BIM obowiązującym na arenie międzynarodowej jest standard BS 1192, który określa metodę zarządzania produkcją, dystrybucją i jakością informacji budowlanych. Standard obejmuje informacje konstrukcyjne wytworzone przy użyciu systemów CAD.

 

Innym, bardzo popularnym standardy BIM, jest norma ISO 19650. Jest to norma międzynarodowa, która dotyczy zarządzania informacjami przez cały cykl życia obiektu budowlanego za pomocą modelowania informacji o budynku. Ilość norm i standardy BIM jest bardzo duża. Pomagają one w uzyskani zalet wynikających z tej technologii. Przestrzeganie standardy BIM gwarantuje, że realizacja projektu będzie przebiegała prawidłowo, a produkt końcowy będzie wysokiej jakości. Standardy BIM to zestaw formalnych procesów, procedur i wymagań bez których żadna inwestycja czy to w technologii BIM, czy też nie, nie mogłaby się odbyć. Standardy BIM są zagadnieniami uzgodnionymi przez strony projektu lub regulowanymi normami. Pomagają one usprawnić obieg informacji w projekcie BIM. Standardy BIM najczęściej dotyczą systemu nazewnictwa plików oraz struktury i zakresu informacji o modelach. Opisują one także sposoby wyrażania przechowywanej informacji lub odwoływania się do niej w innych plikach czy modelach.

 

Standardy BIM są jednym z gwarantów poprawnego wykorzystania tej technologii w inwestycji budowlanej. Stanowią pomoc nie tylko w procesie wdrożenia technologii, ale także sporządzania BIM Execution Plan oraz reszty dokumentacji projektowej. Standardy BIM są niezbędne do prawidłowego wykorzystania technologii BIM w projekcie. Powyższe standardy i wymagania dotyczące projektu powinny być spisane i zatwierdzone w Planie Realizacji BIM (BEP).

 

Standardy BIM, jak i sama technologia dają architektom, inżynierom i specjalistom możliwość wydajniejszego planowania, projektowania i zarządzania projektami budowlanymi. Rosnąca popularność BIM stwarza potrzebę ustalenia międzynarodowych ram, które umożliwiałyby branży współpracę między projektami i granicami krajowymi. Przeniesienie standardy BIM na poziom międzynarodowy skutkować będzie bardziej efektywną pracą oraz umożliwieniem projektantom i wykonawcom pracującym przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych na bardziej przejrzyste i wydajne zarządzanie informacją. Standardy BIM twory się po to aby umożliwić tej branży rozkwit.

 

Stosowanie BIM w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele zalet, które zostały potwierdzone przed wiele przedsiębiorstw. Są to takie korzyści, jak minimalizacja kosztów, czasu wykonania projektu oraz zmniejszenie błędów. Jak w wielu technologiach, także i tu stosowane są odpowiednie standardy BIM, dzięki którym przedsiębiorcy mogą w pełni korzystać z tego rozwiązania. Nasza firma od wielu lat pomaga we wdrażaniu BIM z uwzględnieniem standardy BIM. Każdy klient może liczyć na profesjonalne szkolenia i asystę we wdrażaniu standardy BIM do swojego przedsiębiorstwa. Odpowiednio wdrożone rozwiązania ułatwiają komunikację pomiędzy partnerami i umożliwiają stosowanie właściwych praktyk w trakcie realizacji inwestycji budowlanej z wykorzystaniem technologii BIM. Pomogą Ci one w pełnym wykorzystaniu zalet wynikających ze stosowania tej technologii oraz zagwarantują prawidłowy przebieg realizacji projektu.

 

Standardy BIM podobnie jak każde inne przynoszą firmie wiele korzyści. Standaryzacja i wprowadzenie odpowiednich procedur pozwala na budowanie kultury firmy. Dlaczego standardy BIM są tak ważne? Ponieważ stanowią pewnego rodzaju kompas pokazujący, w którą stronę firma powinna podążać i jakich zasad się trzymać przy wykonywaniu konkretnych zadań. Dodatkowo standardy BIM podobnie jak inne procedury pomagają w osiągnięciu celów strategicznych. Postępowanie wedle określonej instrukcji pobudza energię oraz koncentrację. Jeżeli mamy wypisane konkretne cele strategiczne, procesy i procedury, to wiemy w jakim kierunku idziemy, i w jakie projekty wchodzimy, a które kategorycznie odrzucamy. Posiadanie procedur wpływa też na zespół. Kiedy ludzie wiedzą dokąd zmierza firma, co chce osiągnąć i komu pomóc, to motywacja do pracy mocno rośnie.

 

 

Procesy

Najprościej mówiąc procesy regulują jak pracować w BIM, określają wymagania dotyczące projektu, tworzonych w nim informacji i strategii wdrażania. Powinno się odpowiedzieć na pytania takie jak 

 • Co jest potrzebne dla twojego projektu?

 • Jak dostosować wymagania do złożoności projektu?

 • Co mój projekt potrzebuje?

 • Co mogę wykorzystać?

 • Jakie czynności należy wykonać?

 • W jaki sposób wykonywać poszczególne czynności?

 

 

 

Technologie

To oprogramowanie i systemy wspierające pracę przy projektach, takie jak:

 • Modelowanie: np Autodesk Rvit, Archicad, Tekla, Alplan

 • Analizy: np Autodesk Robot structural Analysis, Autodesk Simulation CFD

 • Współpraca i koordynacja: np. BIM 360, Autodesk Navisworks

 • Zarządzanie danymi: np: BIM 360, Aconex, Rofus

 

 

 

Ludzie

W projektach BIM zachodzi więcej procesów i jest używane więcej informacji niż w tradycyjnym sposobie pracy 2D z CAD. 

Aby efektywnie wykorzystać możliwości jakie daje BIM konieczne jest zdefiniowanie nowych ról i określenie zakresów odpowiedzialności.

Nie ma jeszcze ściśle określonych i ustalonych nazw poszczególnych stanowisk pracy, ale najczęściej występuje np:

Menager Informacji BIM (konsultant BIM) - jest przedstawicielem inwestora i wspiera go w realizacji strategii BIM. Uzupełnia, dopasowuje i egzekwuje przestrzegania przyjętych standardów BIM oraz zarządza projektem, komunikacją i jakością.

Koordynator Projektu BIM - jest odpowiedzialny za koordynację prac poszczególnych pracowni projektowych. Koordynuje modele i steruje procesami na poziomie projektu

BIM manager - Definiuje wewnętrzne procesy BIM na poziomie firmy. Jest odpowiedzialny za spełnienie wymogów projektowych, utrzymanie standardów i współpracy, utrzymanie płynności procesów i niezagrożony rozwój projektu. Dodatkowo ma przypisane zadania organizacyjne takie jak tworzenie, standardów projektowych, szablonów i bibliotek itp.

 

BIM w Europie

Wielka Brytania wdrożyła już metodykę BIM (Level 2) do systemu zamówień publicznych. Głównym powodem była potrzeba obniżenia kosztów inwestycji z sektora publicznego i przygotowania prawidłowej dokumentacji projektowej do dalszego wykorzystania. W 2011 roku przyjęto strategię w zakresie budownictwa dotyczącą obniżenia kosztów inwestycyjnych o 15%, której jednym z elementów było wprowadzenie wymogu stosowania metodyki BIM. Od początku 2016 roku w Wielkiej Brytanii obowiązuje wymóg stosowania technologii BIM dla wszystkich projektów finansowanych centralnie.

 

Do wdrożenia technologii BIM zachęca również Unia Europejska, a większość państw Europejskich przygotowuje się do dostosowania swojego prawodawstwa do obligatoryjnego stosowania technologii BIM w zamówieniach publicznych.

 

W Polsce nie ma jeszcze przyjętych wytycznych dotyczących BIM, jednak coraz więcej inwestycji finansowanych ze środków publicznych posiada wymóg przygotowania projektu z wykorzystaniem technologii BIM.

 

BIM, czyli Building Information Modeling, to innowacyjna koncepcja dotyczące projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. Co to jest BIM? W skrócie technika ta pozwala na modelowanie informacji i umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o projekcie i wszystkich kosztach.

 

Co to jest BIM? Jakie elementy składają się na jego nazwę?

 

Szukając informacji na temat tego co to jest BIM prawdopodobnie dowiemy się, że jest to Building Information Modeling. Dowiemy się także, że poprawia jakość projektów i komunikację międzybranżową. Proces składa się z trzech członów building, information i modeling. Szukając informacji na temat tego co to jest BIM warto rozłożyć sobie zagadnienie na czynniki pierwsze.

 

Building

 

Technologia BIM obejmuje całą branżę AEC, czyli: kubaturę, infrastrukturę, obiekty inżynieryjne. Technologia ta używana jest przez podwykonawców oraz dostawców pracujących dla wyżej wymienionych sektorów. Często wykorzystują ją projektanci wnętrz, producenci materiałów budowlanych oraz zarządzający nieruchomościami. Każda z tych branży ma swoją specyfikę i wyzwania. Często też używa innego oprogramowania do projektowania lub zarządzania modelem. Znajdują się też na różnym poziomie zaawansowania we wdrażaniu technologii BIM. Podstawy i założenia rozwoju projektu w technologii BIM są jednak podobne.

 

Information

 

Kolejne zagadnienie dotyczące tego co to jest BIM obejmuje informację. Najważniejszy człon tej nazwy. To właśnie możliwość organizacji informacji, przejrzystość wyszukiwania oraz odczytywania daje przewagę tej technologii. Im większa inwestycja, tym więcej informacji powstaje w czasie trwania projektu. Tradycyjny model gromadzenia i wymiany informacji prowadzi do chaosu. Brak lub powielanie błędnych informacji jest na porządku dziennym. Technologia BIM wychodzi z założenia, że to informacyjny chaos jest największą przeszkodą w efektywności naszej branży. Dlatego więc postawiono w niej na przejrzysty i szybki dostęp do informacji.

 

Modeling

 

Model jest centralnym punktem procesu, w którym znajdują się wszystkie informacje. To na nim bazują wszyscy uczestnicy procesu. Jednocześnie sam model jest tylko graficzną reprezentacją zaprojektowanych informacji. Przez to, że model wykonywany jest w oprogramowaniach typu Revit lub Archicad umożliwiamy wprowadzenie do projektu nie tylko danych geometrycznych, ale także innych wymaganych informacji.

 

Zadając pytanie co to jest BIM? Warto wspomnieć także o korzyściach jakie daje ta technologia. Stosując ją można dużo łatwiej i szybciej nie tylko analizować koszty, ilość materiałów oraz czas realizacji, ale można także wyłapać błędy w projekcie. BIM daje możliwość tworzenia nowatorski konstrukcji od początku do końca zaplanowanych w tej technologii.

 

Czym jest BIM dla inwestorów i jakie przynosi korzyści?

 

Korzyści jakie odnosi Inwestor decydując się na realizację inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM są niepodważalne. BIM daje możliwość koordynowania współpracy pomiędzy wykonawcą, inwestorem i projektantami. Dostęp do aktualnych modeli projektu pozwala na obserwowanie postępów prac. BIM stwarza też możliwość szybkiego opracowania symulacji różnych wersji projektu, w celu wybrania tego najbliższego oczekiwaniom inwestora. Zmiany koncepcyjne wprowadzane w projekcie są nanoszone do modelu 3D i automatycznie znajdują odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz dokumentacji projektowej. Więc co to jest BIM dla inwestorów? To nie tylko możliwość podglądu tego jak będzie wyglądała gotowa inwestycja, ale także tego jak można ją zmodyfikować wprowadzając niewielkie zmiany.

 

Co to jest BIM dla projektantów i jakie przynosi im korzyści?

 

Zastanawiając się nad zagadnieniem co to jest BIM dla projektantów i jakie korzyści może im przynieść projektowanie w tej technologii warto poruszyć kilka znaczących kwestii. Jakich? Przede wszystkim, dzięki dostępowi do zaktualizowanego modelu wszyscy uczestnicy projektu, czyli budowlańcy, inwestorzy oraz projektanci mogą obserwować postępy prac i w przystępny sposób nadzorować zarówno proces projektowania jak i budowy.

 

BIM umożliwia opracowanie symulacji różnorodnych wersji projektu, dzięki czemu możemy wybrać, za porozumieniem, wariant, który jest najbliższy oczekiwaniom inwestora. Co to jest BIM i jakie jeszcze przynosi korzyści?

 

Z pewnością ułatwiają proces projektowania, gdyż wszelkie zmiany wprowadzane w projekcie na bieżąco i automatyczne znajdują swoje odzwierciedlenie w ilościowych raportach oraz w dokumentacji papierowej. Odpowiednio opracowany system umożliwia projektantom gromadzenie i wymianę danych z innymi uczestnikami projektu. Dzięki BIM wszyscy uczestnicy inwestycji mogą w sposób szczegółowy sprawdzić techniczne aspekty inwestycji zanim jeszcze rozpoczną się prace.

 

Co to jest BIM dla producentów?

 

BIM dla producentów może w pierwszej chwili zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że ta technologia jest nieodłącznie kojarzona z branżą budowlaną. Jednakże w związku z szybkim rozwojem i wdrażaniem technologii BIM w wielu przedsiębiorstwach, które mają powiązania z branżą mechaniczną i przemysłową. Okazuje się, że także w tych branżach BIM ma zastosowanie. Co to jest BIM dla producentów? Od producentów dostarczających materiały dla branży budowlanej częściej wymaga się danych BIM. Zapewnia to ich stałą dystrybucję do istniejących klientów działających w branży budowlanej i, co ważniejsze, możliwość pozyskania nowych klientów w tym samym czasie. Co to jest Bim dla producentów? Jeżeli firma jest w stanie zaoferować gotową zawartość Revit, stanowi to dużą zaletę z perspektywy firm budowlanych i firm zajmujących się łańcuchem dostaw dla branży budowlanej. Może to także decydować o tym czy dana firma wygra przetarg. Dostarczanie modeli BIM zwiększa szanse na wyróżnienie się produktów Twojej firmy.

BIM OGÓLNIE

 

Skrót BIM (ang.Building Information Modeling) – bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza Modelowanie Informacji o Budynku. BIM to metodyka pracy która łączy cyfrowy model z informacjami geometrycznymi i niegeometrycznymi, sposób pracy oraz sposób gromadzenia, zarządzania i wymiany danych. Dla nas oznacza przede wszystkim „zarządzanie informacją” podczas całego procesu inwestycyjnego, począwszy od koncepcji, przez wszystkie etapy projektowania i budowy, aż do zarządzania obiektem. BIMu nie da się osiągnąć jedynie przez korzystanie z odpowiedniego programu (np. Revit) i modelowanie 3D. Software to tylko narzędzia, które umożliwiają osiągnięcie Celów BIM, np.: modelowania, śledzenia postępów, zarządzania kolizjami i sprawnego podejmowanie decyzji projektowych.