1. pl
  2. en

Klauzula informacyjna

związana z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w związku ze realizowanymi usługami przez Krzysztof Knapik Grupa4BIM 32-010 Łuczyce, ul. Wspólna 52 Nip 9451802321 Regon 122492112, szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o pełną Pana/Pani wiedzę, kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, wykonując obowiązek nałożony art. 13 RODO poniżej przedstawiam informacje, które pomogą ustalić powyższe okoliczności:

  1. Administratorem danych osobowych jest  Krzysztof Knapik Grupa4BIM 32-010 Łuczyce, ul. Wspólna 52 Nip 9451802321 Regon 122492112
  2. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
  3. Jeżeli Pan/Pani  uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa posiada Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych każdorazowo z daną usługą. realizowaną przez Krzysztof Knapik Grupa4BIM 32-010 Łuczyce, ul. Wspólna 52 Nip 9451802321 Regon 122492112

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z art. 9 ust.2 lit. f, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji usług
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych, takich jak: prawidłowe przeprowadzenie obowiązków wynikających z realizowanego programu zgodnie z jego założeniami i celem programu, 
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawidłowym przeprowadzeniem obowiązków wynikających z realizowanego programu zgodnie z jego założeniami i celem programu. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane przez okres trwania usług od momentu prawidłowego przystąpienia do programu aż do jego zakończenia , jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautoamtyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu przetwarzać je na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosuję się metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

© 2024 by Grupa4BIM