Regulamin wydarzenia

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wydarzenia jest Grupa4BIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, NIP 677-246-79-13, REGON: 389844334, zwany dalej Organizatorem.
 2. Rodzaj, zakres, termin oraz czas trwania wydarzenia są wskazane są na stronie https://g4bim.pl/szkolenia/

II. Zasady uczestnictwa

 1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej https://g4bim.pl/szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://g4bim.pl/zapisy/, e-mail lub telefonicznie.
 4. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:
  1. udział w Wydarzeniu,
  2. materiały szkoleniowe.
 6. Warunkiem skorzystania z 50% rabatu studenckiego jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej pierwszego dnia Wydarzenia. Brak lub nie okazanie organizatorowi ważnej legitymacji studenckiej skutkuje koniecznością dopłaty równowartości rabatu studenckiego przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 8. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej https://g4bim.pl/zapisy/.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto podane na stronie kalendarium Wydarzenia. W przypadku braku dokonania pełnej, wymaganej płatności za Wydarzenie, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Wydarzeniu zarejestrowanej osoby.
 10. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 11. Ostateczny termin zgłoszenia na wybrane Wydarzenie jest określony jako godzina 12:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Wydarzenia.
 12. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 13. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwia przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy uczestnik Wydarzenia ma prawo do składania reklamacji dotyczących Wydarzenia w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Wydarzenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie w pkt I.1.lub mailowo na adres: kontakt@g4bim.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko uczestnika Wydarzenia,
  2. adres siedziby/zamieszkania uczestnika Wydarzenia,
  3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  5. oczekiwania uczestnika Wydarzenia wobec Organizatora.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt III.1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

V. Inne kwestie

 1. Wydarzenie może być filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.