Data umieszczenia: 21:06.2024 14:02

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SS/2024

Zakup rocznego dostępu do Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk (Autodesk Authorized Training Center)

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Grupa4BIM sp. z o.o.
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
NIP: 677-246-79-13
REGON: 389844334
telefon: (+48) 503-930-640
e-mail: kontakt@g4bim.pl
www.g4bim.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa rocznego dostępu do Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk (Autodesk Authorized Training Center)

Minimalne wymagane parametry:

 1. Dostęp do produktów Autodesk dla co najmniej 3 użytkowników w tym samym czasie
 2. Dostęp do produktów na licencji umożliwiąjącej komercyjne wykorzystanie w celu tworzenia treści kursu e-learning sprzedawane następnie na dedykowanej platformie
 3. Dostęp do najpopularniejszych programów Autodesk w szczególności:
  1. Autodesk AutoCAD
  2. Autodesk Inventor Professional
  3. Autodesk Navisworks
  4. Autodesk Revit
  5. Autodesk Robot Structural Analysis
  6. Autodesk Advance Steel
 4. Polska lub angielska wersja językowa
 5. Oprogramowanie musi współpracować z systemami operacyjnymi Windows 10 i Windows 11
 6. Trwałość licencji – 1 rok
 7. Ilość licencji – 1 sztuka

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia do 30. dni od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres: kontakt@g4bim.pl (otrzymanie zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym). Osobą do kontaktu jest Sławomir Drążkiewicz (nr tel. 503 930 640). Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 28.06.2024 do godziny 23:59. Jednocześnie informujemy, iż zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty.

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. W tym przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Oferta ma być przedstawiona w postaci wypełnionych Załączników nr 1 i 2.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJACY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Waga punktowa (0-100): 100 pkt.
  • Wartość zamówienia netto (w PLN) – 100 %,

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

Ostateczna ocena ofert będzie wyliczana według wzoru O=C, gdzie
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Firma Grupa4BIM sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do niewyłonienia wykonawcy jeżeli oferty nie spełnią spodziewanych oczekiwań.

OFERTA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA NA FORMULARZU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, POWINNA TAKŻE ZAWIERAĆ WYPEŁNIONY ZAŁĄCZNIK NR 1. NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki:

 1. Posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do rzetelnej realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. W tym przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 3. Brak możliwości składania ofert częściowych.

WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grupa4BIM sp. z o. o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 2)

 1. Zał .1 Formularz ofertowy ATC
 2. Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.