1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

08 grudnia 2021

Poradnik ISO 19650 cz.11 - Protokół: Definicje ISO 19650 i bezpieczeństwo

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 rozpocząłem trudny temat prawnych zapisów związanych niezbędnych do podpisania w ramach kontraktu.

Tym wpisem dotyczącym protokołu informacyjnego dołączanego do kontraktu zamówienia zamkniemy podpunkt 5.1 normy ISO 19650-2.

 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650-1 i ISO 19650-2 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.

 

Protokół informacyjny c.d. 
 

Protokół informacyjny jest stosowany przy przestrzeganiu normy ISO 19650-2 w przypadku projektów i kontraktów z nimi związanych. Nie dotyczy Protokołów podpisywanych na potrzeby fazy eksploatacyjnej aktywów.
 

Ten artykuł nie stanowi porady prawnej. Upewnij się, że zawsze korzystasz z odpowiedniej profesjonalnej porady, która pomoże wszystkim interesariuszom projektu pracować w sposób, który odzwierciedla zapisy normy ISO 19650. 
 

Jakie punkty zawrzeć w protokole informacyjnym?
 

 1. Interpretacja

 2. Koordynacja i rozwiązywanie konfliktów

 3. Obowiązki Zamawiającego

 4. Obowiązki Zamawiającego i Głównego Wykonawcy

 5. Platforma CDE i przepływy pracy

 6. Zarządzanie informacjami

 7. Poziom Zapotrzebowania Na Informacje

 8. Wykorzystywanie informacji

 9. Przekazywanie informacji

 10. Odpowiedzialność

 11. Środki zaradcze - bezpieczeństwo

 12. Rozwiązanie umowy

 13. Definicje Protokołu
   

Opisane punkty 1-9 możecie znaleźć w poprzedniej części artykułu.
 

Odpowiedzialność 
 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności w związku ze zmianą, przekazaniem, kopiowaniem lub wykorzystywaniem Modelu Informacyjnego lub jakiejkolwiek zastrzeżonej pracy w nim zawartej, o ile jest używana w Celu określonym w umowie. 
 

Środki zaradcze - bezpieczeństwo 
 

W życiu codziennym i w biznesie zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje. Nie możemy wykluczyć sytuacji w której będziemy zmuszeni podjąć niezbędne kroki do rozwiązania spornych kwestii związanych z projektem, albo nawet do rozwiązania umowy z kontrahentami. Następujące punkty powinny nas naprowadzić na to jak zachowywać się w tego typu sytuacjach. 
 

 1. Bez uszczerbku dla praw Strony powołującej wynikających z podpisania kontraktu oraz podpunktów 2 i 3: 

  • jeżeli Stona powołująca ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Strona powołana może nie stosować się do Planu zarządzania bezpieczeństwem, może powiadomić ją, o konieczności podjęcia kroków w celu zapobieżenia takiego naruszenia w rozsądnym terminie określonym w zawiadomieniu; oraz 

  • jeśli Strona powołana naruszy Plan zarządzania bezpieczeństwem, Strona powołująca może powiadomić Stronę powołaną, o konieczności podjęcia kroków w celu naprawienia naruszenia i/lub złagodzenia konsekwencji naruszenia w rozsądnym okresie wskazanym w zawiadomieniu. 

 2. Jeżeli kontrakt zawiera postanowienia uprawniające Stroną powołującą do rozwiązania kontraktu, postanowienia te zostaną ustalone w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, żeby uwzględnić sytuację w której Strona powołana: 

  • nie podjęła kroków wymaganych w podpunkcie 1; i/lub 

  • dopuściła się naruszenia Planu zarządzania bezpieczeństwem, a szkód związanych z Informacjami Wrażliwymi nie można naprawić i/lub nie można złagodzić.
   Strona powołująca jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania kontraktu. 

 3. Jeżeli kontrakt nie zawiera postanowień, o których mowa w podpunkcie 2, Strona powołująca jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania kontraktu w okoliczności, o których mowa w podpunkcie 2, a po takim rozwiązaniu Strona powołana: 

  • ma natychmiast zaprzestać świadczenia jakichkolwiek prac i/lub usług w ramach kontraktu i wymagać, aby podwykonawcy i dostawcy (dowolnego poziomu) zrobili to samo; 

  • nie jest uprawniona do jakiejkolwiek dalszej płatności (innej niż jakiekolwiek kwoty należne i płatne w ramach kontraktu w wyniku pracy i/lub usług świadczonych przed datą wypowiedzenia), w tym między innymi od wszelkich kosztów lub strat poniesionych po lub w wyniku wypowiedzenia; oraz 

  • ma przestrzegać (i wymagać, przestrzegania od podwykonawców) wszystkich instrukcji Strony powołującej w związku z zakończeniem zamówienia w celu złagodzenia konsekwencji jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Protokołu. 

    

Rozwiązanie umowy 
 

Klauzule niniejszego Protokołu: Interpretacja, Koordynacja i rozwiązywanie konfliktów, Obowiązki Strony powołującej i Strony powołanej (dotyczące dokumentów), Platforma CDE i przepływy pracy, Wykorzystywanie informacji, Przekazywanie informacji (wyciągniętych wniosków), Odpowiedzialność, Środki zaradcze - bezpieczeństwo będą nadal obowiązywać po zakończeniu Powołania. 
 

Definicje Protokołu
 

Oczywiście należy dokładnie zdefiniować co oznaczają dane słowa i sformułowania wymienione w umowie. Dobrze się składa, bo choć w tej serii artykułów już tłumaczyłem większość z poniższych haseł, to dobrze będzie podsumować całą dotychczasową nomenklaturę w jednym miejscu. 
 

 • Aktywo (Asset) oznacza przedmiot, rzecz lub element, który ma potencjalną lub rzeczywistą wartość dla organizacji. 

 • Cel określony w umowie (Permitted Purpose) oznacza jakikolwiek cel związany z Pracami (i/lub  budową, remontem, rozbudową, eksploatacją, zarządzaniem i/lub konserwacją Prac), który jest zgodny z: 

  • Poziomem zapotrzebowania na Informacje odpowiedniego Materiału; 

  • obowiązującym kod statusu Materiału oraz kontenerów/plików informacyjnych w ramach rozwiązania CDE i przepływu pracy zgodnie z normą ISO 19650-2:2018; 

  • obowiązującym stanem informacyjnym Materiału zgodnie z ISO 19650-2:2018; oraz 

  • celem, w jakim został przygotowany odpowiedni Materiał. 

 • Główny plan dostarczania informacji (Master information delivery plan - MIDP) oznacza plan obejmujący całą wszystkie Plany dostarczania informacji o zadaniach Zespołu wykonawczego, w zakresie mającym zastosowanie do Strony powołanej. 

 • Główny wykonawca (Lead Appointed Party) oznacza stronę powołaną do kierowania Zespołem Wykonawczym. 

 • Informacja (Information) oznacza reprezentację danych reinterpretowaną w sformalizowany sposób, odpowiedni do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania. 

 • Informacje szczegółowe (Information Particulars) oznaczają pierwszą stronę niniejszego Protokołu, dokumenty w nim określone oraz wszelkie Wymagania wymiany informacji (Zamawiającego lub innych stron), Plan realizacji BIM, Główny plan dostarczania informacji, Rejestr ryzyka planu dostarczania informacji o zadaniach, Ogólna macierz odpowiedzialności, Plan mobilizacji i/lub Plan zarządzania bezpieczeństwem. 

 • Kontener/plik informacyjny (Information container) oznacza nazwany trwały zbiór Informacji do pobrania z pliku, struktury folderów systemu lub aplikacji. 

 • Kontrakt (Appointment) oznacza umowę, do której niniejszy Protokół jest włączony. 

 • Materiały (Material) oznacza wszystkie rysunki, obliczenia, specyfikacje i/lub inne dokumenty, w tym dowolny model geometryczny i dowolny model informacyjny w dowolnym fizycznym lub elektronicznym nośniku (oraz wszelkie projekty i/lub materiały w nich zawarte) przygotowane i dostarczone przez Stronę powołującą, Stronę powołaną, Zamawiającego, Głównego wykonawcę oraz jakiegokolwiek podwykonawcę w odniesieniu do Prac. W tym wszelkie informacje i/lub dokumenty uzyskane przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie których opracowano dowolny Model Informacyjny, w całości lub w części. 

 • Matryca odpowiedzialności (Responsibility Matrix) oznacza dokument określający funkcje zarządzania informacjami projektu lub aktywów. 

 • Metody i procedury tworzenia informacji w projekcie (Project’s Information Production Methods and Procedures) oznacza dowolne metody i procedury tworzenia informacji wymagane przez Zamawiającego, dla Prac. 

 • Model informacyjny (Information Model) oznacza zbiór ustrukturyzowanych i/lub nieustrukturyzowanych informacji zawierających dowolną kombinację informacji geometrycznych, informacji alfanumerycznych i dokumentacji. 

 • Ogólna macierz odpowiedzialności (High Level Responsibility Matrix) oznacza matrycę odpowiedzialności zawierającą przypisaną odpowiedzialność za każdy element Modelu Informacyjnego i kluczowe rezultaty powiązane z każdym elementem. 

 • Plan dostarczania informacji o zadaniu (Task Information Delivery Plan - TIDP) oznacza harmonogram kontenerów/plików informacyjnych oraz terminy dostaw, dla konkretnego Zespołu Zadaniowego. 

 • Plan mobilizacji (Mobilization Plan) oznacza plan przygotowania zasobów Zespołu Wykonawczego. 

 • Plan realizacji BIM (BIM Execution Plan) oznacza plan wyjaśniający, w jaki sposób aspekty zarządzania informacją dotyczące Prac, za które jest odpowiedzialny Zespół Wykonawczy, będą realizowane. 

 • Plan zarządzania bezpieczeństwem (Security Management Plan) oznacza dokument (lub część dokumentu) określający wymogi bezpieczeństwa dotyczące wykonywania Prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym wszelkie prawa, protokoły, procesy i procedury, o których mowa w nich. 

 • Podwykonawca (Appointed Party) oznacza dostawcę informacji dotyczących Prac budowlanych, towarów lub usług. 

 • Poziom zapotrzebowania na informacje (Level of information need) oznacza ramy, które definiują zakres i szczegółowość informacji. 

 • Prace (Works) oznacza prace i/lub usługi wykonane i/lub do wykonania przez Zespół Wykonawczy w odniesieniu do projektu lub aktywów, do których odnosi się Kontrakt. 

 • Protokół (Protocol) oznacza niniejszy protokół informacyjny. 

 • Przepisy dotyczące ochrony danych (Data Protection Laws) oznacza prawa i/lub obowiązki którejkolwiek ze Stron w związku z niniejszym Kontraktem oraz: 

  • RODO. 

  • wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania, prywatności i/lub wykorzystywania Danych Osobowych, mające zastosowanie do którejkolwiek ze Stron i/lub praw i/lub obowiązków którejkolwiek ze Stron w związku z niniejszym Kontraktem;oraz 

  • wszelkie prawa, które zastępują, rozszerzają, ponownie uchwalają, konsolidują lub zmieniają którekolwiek z powyższych; 

 • Rejestr ryzyka (Risk Register) oznacza rejestr ryzyk związanych z terminowym dostarczaniem informacji. 

 • RODO (GDPR) oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, rozporządzenie (UE) 2016/679; 

 • Rozwiązanie CDE i przepływ pracy (CDE Solution and Workflow) oznacza Wspólne środowisko danych, procesy, które mają być stosowane w ramach Wspólnego środowiska danych oraz technologię wspierającą te procesy. 

 • Sfederowany model informacyjny (Federated Information Model) oznacza Model Informacyjny składający się z połączonych, ale odrębnych, indywidualnych Modeli Informacyjnych. 

 • Standard informacyjny (Information Standard) oznacza aktualną serię ISO 19650, która może być z czasem zmieniana lub zastępowana. 

 • Standard informacyjny projektu (Project’s Information Standard) oznacza wszelkie szczególne standardy informacyjne wymagane przez Zamawiającego dla Prac. 

 • Strony (Parties) oznacza Stronę powołującą i Stronę powołaną. 

 • Strona powołana (Appointee) oznacza stronę (Głównego wykonawcę lub Wykonawcę) wyznaczoną przez Stronę powołującą w ramach kontraktu. 

 • Strona powołująca (Appointor) oznacza stronę wyznaczającą Stronę powołaną w ramach Kontraktu. 

 • Szczegółowa macierz odpowiedzialności (Detailed Responsibility Matrix) oznacza Matrycę Odpowiedzialności określającą, jakie informacje mają być wytworzone, kiedy i z kim informacje mają być wymieniane, oraz który Zespół Zadaniowy jest odpowiedzialny za ich przygotowanie. 

 • Wrażliwa informacja (Sensitive Information) oznacza informacje, których utrata, niewłaściwe wykorzystanie lub modyfikacja, lub nieuprawniony dostęp do, może: 

  • niekorzystnie wpływać na prywatność, dobro lub bezpieczeństwo osób; 

  • naruszać własności intelektualną lub tajemnice handlowe organizacji; 

  • wyrządzić szkody komercyjne lub ekonomiczne organizacji lub krajowi; i/lub 

  • zagrażać bezpieczeństwu, sprawom wewnętrznym i zagranicznym narodu, 

 • Wspólne środowisko danych (Common Data Environment - CDE) oznacza uzgodnione źródło informacji dla dowolnego projektu lub zasobu. Służy do zbierania, zarządzania i rozpowszechniania kontenerów/plików informacyjnych za pomocą zarządzanych procesów. 

 • Wymagany poziom (Required Standard) oznacza poziom umiejętności i staranności mający do odpowiedniego wykonania zobowiązań Stron wynikających z Kontraktu. 

 • Wymagania wymiany informacji (Exchange Information Requirements – EIR) oznacza specyfikację Zamawiającego na: co, kiedy, jak i dla kogo ma być udzielana informacja w związku z kontraktem. 

 • Zamawiający (Appointing party) oznacza klienta, odbiorcę informacji z Prac, towarów lub usług od Głównego wykonawcy 

 • Zespół zadaniowy (Task Team) oznacza osoby zebrane w celu wykonania określonego zadania. 

 • Zespół wykonawczy (Delivery team) oznacza Głównego wykonawcę i jego Podwykonawców. 

   

Raz jeszcze przypominam, że powyższe definicje są moją własną interpretacją w związku z faktem, że w momencie pisania tego artykułu nie została jeszcze opublikowana polska wersja norm ISO 19650. 

Ponadto niektóre zapisy i podpunkty zostały skrócone, lub ich brzmienie zostało uproszczone, aby było bardziej zrozumiałe dla czytelnika. Chętnie usłyszę konstruktywną krytykę ze środowiska prawniczego zajmującego się przygotowaniem tego typu zapisów w umowach z branży budowlanej.
 

Źródło: Ocena i zdefiniowanie potrzeb na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne 

.................................................................................

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 i na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.
 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 przejdę do kolejnego punktu normy, czyli Zaproszenia do składania ofert.
 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:
 

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

 

© 2024 by Grupa4BIM