1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

03 grudnia 2021

Poradnik ISO 19650 cz.10 - Protokół informacyjny

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 zamknąłem temat metadanych plików, wytłumaczenie rewizji, wersji i kodów statusu, czyli zagadnień zarządzania plikami poprzez przypisanie metadanych we Wspólnym środowisku danych (CDE) projektu.

Tym wpisem (podzielonym na 2 części) dotyczącym Protokołu informacyjnego dołączanego do kontraktu zamówienia zamkniemy podpunkt 5.1 normy ISO 19650-2.
 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650-1 i ISO 19650-2 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.

 

Do czego używa się Protokołu informacyjnego?
 

Protokół informacyjny jest stosowany przy przestrzeganiu normy ISO 19650-2 w przypadku projektów i kontraktów z nimi związanych.

Dokument “Information Protocol to support BS EN ISO 19650-2 the delivery phase of assets” wydany przez UK BIM Framework w maju 2020 (rozwinięcie wymagań protokołu CIC BIM), na podstawie którego przygotowałem ten artykuł nie stanowi obowiązkowych wytycznych w Wielkiej Brytanii, ale stanowi użyteczny punkt wyjścia do opisania prawnych zabezpieczeń dla umów. 

 

Ten artykuł nie stanowi porady prawnej. Upewnij się, że zawsze korzystasz z odpowiedniej profesjonalnej porady, która pomoże wszystkim interesariuszom projektu pracować w sposób, który odzwierciedla zapisy normy ISO 19650. 

 

W celu zapewnienia zgodności z normą BS EN ISO 19650-2 protokół informacyjny projektu musi być włączony do wszystkich umów projektowych, tj. tych pomiędzy:
 

 • Zamawiającym (klientem) i Głównymi wykonawcami (tj. umowa pierwszego poziomu)

 • Każdym Głównym wykonawcą i jego Podwykonawcom (tj. podwykonawca)

 • Każdym Podwykonawcą i jego własnym podwykonawcom (tj. dalsze podwykonawstwo)
   

Chcąc zrozumieć zapisy najlepszych praktyk dla protokołów informacyjnych musimy zrozumieć, że dochodzą nam tutaj kolejne “role”. Oprócz już znanych wcześniej Zamawiającego (Appointed party), Głównego wykonawcy (Lead Appointed party) i Podwykonawcy (Appointed party) w Protokole informacyjnym znajdziemy też: Stronę powołującą (Appointee) i Stronę powołaną (Appointor). Musimy uwzględnić takie rozróżnienie z powodu większej ogólności Protokołu informacyjnego i faktu, że nie jest dodawany jedynie do umowy pierwszego poziomu, ale również do umów na podwykonawstwo.

 

Przyznaję, że ta część Podręcznika ISO 19650 sprawiła mi do tej pory najwięcej problemów. Niektóre zapisy i podpunkty zostały skrócone, lub ich brzmienie zostało uproszczone, aby było bardziej zrozumiałe dla czytelnika. Chętnie usłyszę konstruktywną krytykę ze środowiska prawniczego zajmującego się przygotowaniem tego typu zapisów w umowach w branży budowlanej.
 

Jakie punkty zawrzeć w protokole informacyjnym?
 

Na początku, naturalnie, warto by było podsumować wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące dotyczące kontrahentów, oraz odniesień do zewnętrznych dokumentów i standardów. Tę część nazywamy Informacjami szczegółowymi (jeśli macie trudności z rozszyfrowaniem definicji polecam sprawdzić kolejną część artykułu - "Poradnik ISO 19650 cz.11 - Protokół: Definicje ISO 19650 i bezpieczeństwo")

 


Information Particulars, "Information Protocol Template to support BS EN ISO 19650-2", UK BIM Framework

 

Następnie w protokole powinniśmy zawrzeć kilkanaście punktów, które stworzy nam prawne ramy umowy:

 

 1. Interpretacja

 2. Koordynacja i rozwiązywanie konfliktów

 3. Obowiązki Zamawiającego

 4. Obowiązki Strony powołującej i Strony powołanej

 5. Platforma CDE i przepływy pracy

 6. Zarządzanie informacjami

 7. Poziom Zapotrzebowania Na Informacje

 8. Wykorzystywanie informacji

 9. Przekazywanie informacji

 10. Odpowiedzialność

 11. Środki zaradcze - bezpieczeństwo

 12. Rozwiązanie umowy

 13. Definicje Protokołu
   

Interpretacja
 

Rozpoczynamy od kilku punktów wstępu - jak interpretować zapisy Protokołu informacyjnego:

 1. jakie relacje zachodzą między Stroną powołującą i Stroną powołaną;

 2. jakie pozostałe dokumenty wchodzą w skład podpisywanego kontraktu;

 3. w razie nieścisłości między różnymi dokumentami kontraktu, zapisy których dokumentów mają pierwszeństwo (protokół informacyjny powinien być dokumentem nadrzędnym);

 4. czy Protokół informacyjny dotyczy zarządzania bezpieczeństwem, czy określony jest osobny Plan Zarządzania Bezpieczeństwem.
   

Koordynacja i rozwiązywanie konfliktów
 

 1. Należy określić kto ma uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych. Precyzyjnie, lub bardziej ogólnikowo, np.: “odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel strony powołanej”.

 2. Poza tym należy opisać jak zachować się w przypadku rozwiązywania wszelkich pominięć, niejasności, konfliktów lub niespójności. Strony mają zastosować się do wszelkich mających zastosowanie postanowień w Umowie w odniesieniu do powiadamiania i rozwiązywania tego typu problemów w informacjach przygotowanych w związku z Rezultatami prac. Jeśli nie ma takich postanowień i jedna ze Stron dowiaduje się o jakimkolwiek pominięciu, niejasności, konflikcie lub niespójności w informacjach, Strony mają dążyć do: uzgodnienia, w jaki sposób taki problem skorygować i/ lub rozwiązać.
   

Obowiązki Zamawiającego
 

 1. Zamawiający zapewni szczegółowe Informacje, które należy przeglądać i aktualizować w razie potrzeby, aż do zakończenia prac;

 2. wyznaczy i będzie pełnić obowiązki Strony powołującej określone w normie ISO 19650 przez cały czas aż do zakończenia projektu.
   

Obowiązki Strony powołującej i powołanej
 

 1. Strony zorganizują włączenie Protokołu informacyjnego do wszystkich umów i podzleceń, które zawierają w związku ze zleceniem.

 2. Strona powołana jest odpowiedzialna za przeprowadzenie testów metod i określonych procedur, oraz dostarczenie wyników tych testów Stronie powołującej. 

 3. Główny wykonawca ustanowi i będzie prowadzić Rejestr Ryzyka Zespołu Wykonawczego. 

 4. Strona powołana zorganizuje Zespoły Zadaniowe i Zespół Wykonawczy. Będą one pod jej zwierzchnictwem i kontrolą w celu utrzymania jakości przygotowywanych informacji wymaganych w Protokole. 

 5. Strony umowy będą korzystać z Rozwiązania CDE i Przepływów pracy aby spełnić zobowiązania wynikające z Protokołu, dotyczące udostępniania i/lub publikowania informacji. 

 6. Strona powołana powinna przygotować dokumenty wymagane przez normę ISO 19650-2. Poza tym powinna od czasu do czasu dokonywać przeglądu dokumentów i pomagać w przygotowaniu wszelkich wymaganych aktualizacji.

 7. Strony zapewnią, że wszelkie Zespoły Zadaniowe podlegające ich kontroli będą generować informacje i przeglądać informacje przez nie generowane zgodnie ze Standardem Informacyjnym i szczegółowymi wytycznymi.
   

Platforma CDE i przepływy pracy
 

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności w związku z uszkodzeniem lub niezamierzoną zmianą, lub modyfikacją elektronicznych danych w jakimkolwiek Modelu Informacji, które występują po ich udostępnieniu, lub opublikowaniu za pośrednictwem Rozwiązania CDE i przepływu pracy (z wyjątkiem przypadków, gdy takie uszkodzenie lub niezamierzona zmiana danych elektronicznych jest wynikiem nieprzestrzegania Protokołu informacyjnego).

 2. Zamawiający będzie odpowiedzialny za (lub wyznaczy stronę trzecią) ustanowienie, wdrożenie, konfigurację i wsparcie rozwiązania CDE i przepływu pracy zgodnie z normą ISO 19650-2

 3. Zamawiający będzie odpowiedzialny za ciągłe bezpieczeństwo, integralność i archiwizację kontenerów/plików informacyjnych w ramach rozwiązania CDE przez taki okres, jaki obowiązuje w umowie.

 4. Strona powołująca zapewni Stronom powołanym rozsądny dostęp do informacji w rozwiązaniu CDE i przepływów pracy, konieczny do wykonania ich zobowiązań, w jakim Strony powołane ponoszą odpowiedzialność na mocy Protokołu i kontraktu.
   

Zarządzanie informacjami
 

 1. O ile nie stanowi to części obowiązków Strony powołanej w ramach kontraktu, Strona powołująca wyznaczy z własnej organizacji osoby do pełnienia funkcji zarządcy informacji, potocznie nazywanego Managerem Informacji BIM, (lub wyznaczy osoby trzecie) oraz przeprowadzi i uzupełni zadania związane z zarządzaniem informacjami zgodnie z normą ISO 19650-2. W tym między innymi: 

  1. Ustalenie Wymagań Wymiany Informacji (EIR), w tym m.in. kryteriów akceptowania Modeli Informacji; 

  2. Gromadzenie informacji referencyjnych i udostępnionych zasobów, które mają być dostarczone Stronom powołanym; 

  3. Opracowanie informacji o zaproszeniu do składania ofert; oraz 

  4. przegląd Modeli Informacyjnych zgodnych ze szczegółowymi uzgodnieniami oraz kryteriami akceptacji zawartymi w Wymaganiach Wymiany Informacji (EIR) oraz 

  5. w przypadku, gdy Strona powołująca jest Głównym wykonawcą, jej zadaniem będzie również autoryzacja Modeli Informacji; lub

  6. w przypadku, gdy Strona powołująca jest Zamawiającym, jej zadaniem będzie również akceptacja Modeli Informacyjnych. 

 2. Strona powołana i powołująca będą przestrzegać Standardu Informacyjnego Projektu oraz Metod i Procedur Wytwarzania Informacji Projektu w zakresie odpowiednim do ich ról. 
   

Poziom zapotrzebowania na informacje (Level of information need)
 

 1. Strony zgadzają się, że Poziom zapotrzebowania na Informacje dla wszelkich informacji, które będą Rezultatami Strony powołanej oraz mierniki dla określenia Poziomów zapotrzebowania na Informacje zostaną uzgodnione i wyszczególnione w Planie Realizacji BIM i pozostałych załącznikach do umowy. 
   

Wykorzystywanie informacji
 

 1. Strony będą przestrzegać swoich obowiązków wynikających z RODO określonych w kontrakcie. Jeżeli umowa nie zawiera takich obowiązków wynikających z RODO, Strony będą przestrzegać wszystkich Przepisów o Ochronie Danych w związku z wykonywaniem swoich praw i obowiązków wynikających z umowy.

 2. Strony zgadzają się, że: 

  1. jeśli w umowie znajdują się jakiekolwiek postanowienia dotyczące praw autorskich, autorskich praw osobistych, praw do projektu, praw do baz danych (lub innych praw własności intelektualnej) do Rezultatów prac dostarczonych przez Stronę powołaną postanowienia umowy są zmieniane w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do: 

   1. zastosowania do Rezultatów prac dostarczonych przez Stronę powołaną; oraz 

   2. umożliwienia Stronie powołującej udzielania dostępu/licencji lub sublicencji Stronie powołanej i innym członkom Zespołu Dostawczego, z którymi Strona powołująca ma podpisaną umowę.

 3. Z zastrzeżeniem poprzedniego podpunktu, wszelkie prawa (w tym między innymi wszelkie prawa autorskie) dotyczące Rezultatów prac dostarczonych przez Stronę powołaną na mocy niniejszego Protokołu lub w związku z nim oraz wszelkie zastrzeżone dane zawarte w takich Rezultatach lub z nich wyodrębnione będą pozostawać w posiadaniu Strony powołanej. 

 4. Z zastrzeżeniem podpunktu 2 i 5 Strona powołana udziela Stronie powołującej niewyłącznej, wolnej od opłat i nieodwołalnej licencji w zakresie Rezultatów, udziela sublicencji na przesyłanie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie Rezultatów, oraz wszelkie prace wyodrębnione z takich Rezultatów.

 5. Jakakolwiek licencja i/lub sublicencja przyznana w punkcie 4 nie daje prawa do: 

  1. zmiany lub modyfikacji jakichkolwiek Rezultatów, bez pisemnej zgody Strony powołanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka zmiana lub modyfikacja jest dokonywana dla realizacji celu umowy; ani do

  2. powielania jakiegokolwiek designu zawartego w Rezultatach. 

 6. Z zastrzeżeniem podpunktu 8, Strona powołująca udziela Stronie powołanej niewyłącznej podlicencji (w tym prawa do udzielania podlicencji na identycznych warunkach podwykonawcom Strony powołanej) na przesyłanie, kopiowanie i wykorzystywanie Rezultatów będących własnością jakąkolwiek strony trzeciej oraz na wszelkie prace do których niezbędne są Rezultaty lub informacje z nich wyodrębnione. 

 7. Z zastrzeżeniem podpunktu 8, Strona powołująca udziela Stronie powołanej niewyłącznej licencji na przesyłanie kopii i korzystanie z Rezultatów oraz wszelkich prac zastrzeżonych zawartych w lub wyodrębnionych z takich Rezultatów w celach wynikających z umowy. 

 8. Licencja i sublicencja (jeśli występują) udzielone w podpunktach 6 i 7 nie obejmują prawa do: 

  1. zmiany lub modyfikacji jakichkolwiek Rezultatów, do których odnosi się licencja i/lub sublicencja, bez pisemnej zgody Strony powołującej, chyba że taka zmiana lub modyfikacja dotyczy Rezultatu wyprodukowanego po rozwiązaniu stosunku pracy ze Stroną powołującą; ani

  2. powielania jakiegokolwiek designu zawartego w Rezultatach, do których odnosi się licencja i/lub sublicencja

 9. W zakresie, w jakim mają zastosowanie podpunkty od 3 do 5, Strona powołana oświadcza Stronie powołującej, że ma lub nabędzie prawo do udzielenia licencji i/lub podlicencji w formie przyznanej w klauzuli 4 oraz że korzystanie z Materiałów i/lub własnościowe projekty lub produkty przygotowane przez inne osoby w związku z Pracami na podstawie i zgodnie z tą licencją lub sublicencją nie będą naruszać praw osób trzecich.

 10. Strona powołująca oświadcza Stronie powołanej, że posiada lub że uzyska prawo do udzielenia sublicencji w formie z podpunktu 6 i/lub licencji w formie z podpunktu 7 oraz że korzystanie z Rezultatów i/lub jakiekolwiek zastrzeżony design lub produkty przygotowane przez inne osoby w związku z Rezultatami zgodnie z tą licencją lub sublicencją nie będą naruszać praw osób trzecich. 
   

Przekazywanie informacji
 

 1. Strona powołana jest odpowiedzialna za dostarczenie informacji wymaganych przez zapisy umowy, za które jest odpowiedzialna. 

 2. Strona powołująca jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji, jakich potrzebuje Strona powołana, aby umożliwić jej dostarczenie informacji wymaganych przez zapisy umowy. 

 3. Przy ustalaniu wymagań informacyjnych dotyczących prac, Główny wykonawca: przeprowadzi ocenę ryzyka w celu poinformowania o przygotowaniu skutecznego zarządzania informacjami w trakcie prac i weźmie pod uwagę długoterminowe wymagania zarządzania aktywami. 

 4. Strona powołana, w przypadku gdy jest Głównym wykonawcą, udzieli takich informacji i pomocy, jakie mogą być racjonalnie wymagane przez Stronę powołującą, w celu zebrania Wyciągniętych Wniosków.
   

Jeśli na tym etapie czytania rozbolałą was głowa wyobraźcie sobie co ja czuję pisząc ten tekst :). Pozostałe zapisy Protokołu informacyjnego, czyli odpowiedzialność, środki zaradcze - bezpieczeństwo, rozwiązanie umowy i definicje Protokołu opiszę w kolejnej części artykułu, która ukaże się w przyszłym tygodniu. Na koniec raz jeszcze zachęcam do komentowania tekstu przez osoby z prawniczym wykształceniem na naszej stronie LinkedIn - Grupa4BIM. Chętnie usłyszymy Wasze opinie.
 

Źródło: Ocena i zdefiniowanie potrzeb na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

.................................................................................

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 i na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.
 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 dokończę omówienie protokołu informacyjnego projektu.
 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

© 2024 by Grupa4BIM