© 2018 by Grupa4BIM

Aby wprowadzić standaryzację procesów BIM opisanych w normie ISO 19650 w pierwszej kolejności konieczne jest zrozumienie zależności między zaangażowanymi stronami, zespołami i oddelegowanie odpowiednich osób do pełnienia funkcji dotyczących zarządzania informacjami. 

W dzisiejszym artykule przedstawię te zależności, tak aby każdy mógł odnaleźć swoje miejsce w procesie dostarczania informacji projektowej.

 

Ten artykuł jest drugą częścią z cyklu poradnika tłumaczącego zasady norm ISO 19650-1 i ISO 19650-2. Kliknij aby sprawdzić poprzednie wpisy:

Zaznaczam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650-1 i ISO 19650-2 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma jednak oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną próbą i warto pamiętać, że wersja oficjalna która kiedyś prawdopodobnie zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem pojęć.
 

 

Appointment - czasownik, czy rzeczownik?
 

Wszystko zaczyna się od zrozumienia znaczenia słowa Appointment, używanego w różnym kontekście. 
Od tego słowa pochodzą angielskie wersję trzech głównych ról:
 

Appointing Party - czyli tłumacząc dosłownie "Strona powołująca", a w wolnym tłumaczeniu "Zamawiający", czyli po prostu klient, lub inwestor. 

 

Lead Appointed Party - czyli dosłownie "Wiodącą wyznaczona strona", a w naszym tłumaczeniu "Główny wykonawca". To strona którą Zamawiający powołuje bezpośrednio. Zamawia u niego usługę. 

 

Appointed Party - dosłownie "Wyznaczona strona", tutaj dla lepszego zrozumienia przetłumaczone jako "Podwykonawca". Firma która wykonuje pracę na zamówienie Głównego wykonawcy. 

 

Czytając normy ISO 19650 w oryginale widzimy że słowo Appointment w języku angielskim jest bardziej elastyczne niż w polskiej mowie. Może być użyte zarówno jako czasownik jak i rzeczownik. 
 

Appointment może oznaczać czynność powołania lub nominacji firmy wykonującej dla nas usługi, ale równie dobrze może być tłumaczone jako zamówienie w kontekście umowy, którą z taką firmą spisujemy.

 

Typy ról
 

Seria ISO 19650 odnosi się do Zamawiającego, Głównego wykonawcy i Podwykonawców oraz Interesariuszy projektu, oraz zespołu wykonawczego i zadaniowego.

Rysunek 1 ISO 19650-2 przedstawia uproszczoną wersję zależności między tymi stronami i zespołami w zakresie zarządzania informacjami.
 

“rysunek 2: Zależności między stronami i zespołami”

źródło:  tłumaczenie własne na podstawie ISO “Guidance Part 2 - Parties teams and processes for the delivery phase of assets Edition 5”


 

Ważne jest, abyś rozumiał/a rolę, którą pełnisz, aby mieć jasność co do swoich podstawowych działań i rezultatów do jakich musisz się przyczynić, a także elementów zarządzania informacjami w trakcie zamówienia (zamówień), którego jesteś stroną.
 

Strony i relacje w normie ISO są następujące (w prostych słowach):
 

Zamawiający to klient lub strona zarządzająca informacjami w imieniu klienta.
 

Główny wykonawca to strona wyznaczona przez klienta.
 

Podwykonawca to strona wyznaczona przez Głównego wykonawcę. Podwykonawca jest stroną, która dostarcza informacje.

 

 

“rysunek 3: Prosta relacja strona / powołanie” 

źródło: tłumaczenie własne na podstawie ISO “Guidance Part 2 - Parties teams and processes for the delivery phase of assets Edition 5”

 

 

Projekt realizowany zgodnie z „tradycyjną” strukturą będzie miał wiele Głównych wykonawców. Zamawiający (klient) prawdopodobnie będzie powoływać kilkoro Głównych wykonawców (np. do wykonania części architektonicznej, konstrukcyjnej, do zarządzania projektami i budowy), a Główny wykonawca prawdopodobnie będzie powoływać kilkoro Podwykonawców (zwłaszcza jeśli jest generalnym wykonawcą). 

Projekt realizowany zgodnie ze strukturą „zaprojektuj i wybuduj” może mieć tylko jednego Głównego wykonawcę (do projektowania i budowy).

“tabela 4: Działania i etapy” 

Źródło: tłumaczenie własne na podstawie ISO “Guidance Part 2 - Parties teams and processes for the delivery phase of assets Edition 5”

 

 

 

Typy zespołów

 

źródło: opracowanie własne

 

 

Project Team, czyli w wolnym tłumaczeniu Interesariusze projektu to wszyscy zaangażowani w projekt. 

 

Główny wykonawca i jego Podwykonawcy tworzą Zespół wykonawczy (Delivery Team). Większość projektów będzie składać się z wielu zespołów wykonawczych, niezależnie od struktury realizacji całego projektu (tradycyjnego, zaprojektuj i wybuduj, zintegrowanego itd.).

 

Zespół zadaniowy (Task Team) to osoba lub grupa osób wykonująca określone zadanie. Na przykład projektant bądź wykonawca ze swoimi podwykonawcami i dostawcami.

 

 

Rezultaty pracy

 

Oprócz odpowiedzi na pytanie KTO? Istotną kwestia jest również odpowiedź na pytanie CO? 

Nad czym pracujemy, czego oczekujemy i co ma być rezultatem naszej pracy.